Hoe kunnen we elkaar verder helpen?

SLAMS® Beheer Raamwerk

Elke automatiseringsomgeving behoeft een zekere mate aan onderhoud...

Een stabiele, consistente en enigszins gestandaardiseerde omgeving zal op dit vlak minder kosten met zich meebrengen. Sleutelwoorden hierin zijn proactief beheer en het gestaag laten meegroeien van de mogelijkheden van de netwerkomgeving op basis van enerzijds ontwikkelingen binnen de organisatie en anderzijds externe factoren zoals de verschillende technische dreigingen waaraan een IT omgeving kan blootstaan.

Volledig, correct en betrouwbaar onderhoud van de ICT infrastructuur is onmisbaar, ook voor uw organisatie. ITHEC biedt daartoe het SLAMS® beheer raamwerk. Het SLAMS® raamwerk is ontstaan uit een rijke ervaring en heeft als basis een complexe samenhang van in elkaar grijpende factoren die maken dat ITHEC tegen uiterst aantrekkelijke condities het ICT systeembeheer voor uw organisatie uitstekend kan aanvullen of geheel kan verzorgen. De dienstverlening die ITHEC hiertoe biedt, is te verdelen in de volgende categorieën:

 • Integraal, proactief en efficiënt beheer (helpdesk, remote support)
 • Procesbeheersing (ITIL en PRINCE2 gebaseerd)
 • Rapportage
 • Raamwerk vergoeding (Variabel, Strippenkaart, Aanneemsom)

Sprake is van een raamwerk dat u de volgende voordelige situatie levert, een positieve spiraal van elkaar steeds versterkende voordelige elementen:

 • Verschuiving naar pro-actief ipv reactief beheer
 • Verschuiving naar adaptief ipv correctief beheer
 • Aanzienlijke kostenbesparing
 • Kleinere respons en hersteltijden
 • Hogere beschikbaarheid
 • Beheer op afstand waar mogelijk
 • Verhoogde stabiliteit en standaardisatie
 • Eenvoudig en meer prettig werkbare gebruikersomgeving
 • Vermogen om sneller in te spelen op nieuwe behoeftes
 • Geheel inzichtelijke en op voorhand bekende kosten
 • Inzicht in zowel de kracht als de potentiële knelpunten van uw automatiseringsomgeving

De kosten voor een eventuele initiële stabilisatieslag kunnen eventueel vallen binnen het op te stellen beheer raamwerk! Concreet betekent dit dat u niet met de kosten van een project wordt geconfronteerd en dat ITHEC met u mee investeert in een stabiele omgeving. Daadwerkelijk een insteek die partnership als uitgangspunt heeft…

ITHEC biedt u drie mogelijkheden waar het raamwerk voor de responstijd en vergoeding van onze diensten betreft:

 • Variabel
 • Strippenkaart
 • Aanneemsom

De mogelijkheden hebben elke specifieke voordelen. Gemiddeld genomen kan worden gesteld dat de aanneemsom zeer geschikt is voor compleet en integraal beheer van een bekende omgeving. De strippenkaart is vooral geschikt voor situaties waar sprake is van een geringe en/of sterk wisselende behoefte aan ondersteuning of situaties die (nog) niet geheel in kaart zijn gebracht. De variabele insteek biedt prima uitkomst wanneer sprake is van sporadisch beheer, piekbelastingen of juist aanzienlijke hoeveelheden ondersteuning als aanvulling op bijvoorbeeld een eigen IT organisatie.

Uiteraard staan wij u ter zijde bij de keuze van het voor u meest voordelige raamwerk.

Steeds dwingen wij ons zelf tot uiterste professionaliteit, betrokkenheid en commitment. De SLAMS® Aanneemsom is daarvan een goed voorbeeld.

De opzet is dusdanig dat het beheer van de IT infrastructuur netwerk tegen vaste kosten geschiedt, inclusief alle incidenten, uitbreidingen en voorrijkosten. Meest belangrijke element is dat ITHEC op deze manier volledig alle verantwoording aanvaart waar het stabiliteit van de omgeving en efficiëntie van de werkzaamheden betreft. Te weinig zorg aan de netwerkomgeving veroorzaakt een grotere behoefte aan beheer, overbodige uren draaien levert ITHEC geen voordeel, frequent bezoek on-site zadelt ITHEC op met hoge voorrijkosten. Uw belang is nu daadwerkelijk onze zorg.

Het SLAMS raamwerk is ontstaan uit een rijke ervaring en heeft als basis een complexe samenhang van in elkaar grijpende factoren die maken dat ITHEC tegen uiterst aantrekkelijke condities een dergelijk commitment kan aanbieden.

De vaste kosten worden initieel vastgesteld aan de hand van historie, vergelijkbare omgevingen en een kostenberekening met als uitgangspunt een stabiel netwerk en redelijke mogelijkheid tot uitbreidingen en aanvullingen. Vervolgens zullen de vaste kosten zichzelf jaarlijks reguleren. Indien u een vraag heeft of een storing wilt melden kunt u terecht bij onze helpdesk of uw contactpersoon. Elk kwartaal krijgt u een volledig gespecificeerd overzicht van alle uitgevoerde acties en de tijdsbesteding.

ITHEC verplicht zich in deze constructie tot uiterste vakbekwaamheid en verantwoordelijkheid. De meer uren die ITHEC voor haar rekening neemt, zullen vooral constructief en minder corrigerend zijn. Voor ITHEC lonen deze uren doordat het meebouwt aan de basis van het partnership. ITHEC investeert dus daadwerkelijk mee in uw automatiseringsomgeving. Vanzelfsprekend dient de mate waarin beroep gedaan wordt op ITHEC op enigerlei wijze gereguleerd te worden.

Een SLAMS® Aanneemsom overeenkomst zal bovenstaande parameters omkleden met zaken als de precieze werking, toegang tot de helpdesk en bijvoorbeeld het gebruik van de supportcode. Bovendien zal de overeenkomst vergezeld zijn van SLAMS® Implementatie documentatie en het SLAMS® Beheer document dat gezien kan worden als een ‘Statement of Work’. Hierin wordt de dynamische samenstelling van beheerde en niet beheerde componenten bijgehouden en worden alle technische acties opgesomd die iedere dag, iedere week, iedere maand, ieder kwartaal, ieder jaar en bij elk bezoek on-site dienen te worden uitgevoerd. Beheer dat voor een belangrijk deel proactief en op afstand wordt uitgevoerd. Overigens is de overeenkomst per kwartaal op te zeggen, op geen manier zit u vast aan een langdurige overeenkomst. Ook hierin hanteert ITHEC het standpunt dat een partnership slechts kan bestaan op basis van vertrouwen en prestatie.

Uw ICT zorg ligt zo daar waar het hoort: bij uw ICT leverancier. Wij zullen niet alleen in uw maar ook in ons eigen belang tijdig en adequaat voor de meest stabiele, efficiënte, en best bij u passende oplossingen zorgdragen. U bent voor ons niet alleen klant maar veel meer partner. De enige bindende factor in het partnership is dat kwaliteit, prettige communicatie en vertrouwen steeds bevestigd wordt. Van twee kanten!